Socialt entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande ska genomsyra hela utbildningssystemet. Detta fastslog regeringen redan 2009 i Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Entreprenörskap på grundskolenivå handlar om att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap, det vill säga för elevernas framtida möjligheter i livet. I regeringens uppdrag står det vidare att ”Grundskolan ska även stimulera elevers nyfikenhet, självförtroende och förmåga att fatta beslut, och på andra sätt lyfta fram färdigheter som är avgörande för entreprenörskap”. I den nya gymnasieskolan och i den eftergymnasiala utbildningen anser regeringen att ”det rimligt att i större utsträckning betona de särskilda kunskaper och kompetenser som krävs för att starta och driva företag.”

Skolverket har sedan 2009 i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan. På Skolverkets hemsida förklarar man satsningen på entreprenörskap i skolan på följande sätt:

”En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet idag. Utbildningsväsendet behöver anpassa sig för att kunna bemöta förändringarna i samhället. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.”

Hållbar utveckling i skolan

Skolan har ett uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. FN har förklarat att åren 2005-2014 är ett årtionde för utbildning om hållbar utveckling. Världens regeringar uppmanas att integrera hållbar utveckling i undervisningen. I Sverige har lärande för hållbar utveckling integrerats i den nya skollagen, skolans läroplaner, examensmål och ämnesplaner. Parallellt med skolans styrdokument påverkar internationella dokument om mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

Vad menas med hållbar utveckling?

I FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987, den så kallade Brundtlandrapporten, beskrivs hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan om ett samspel mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det innebär att ekonomisk tillväxt inte får leda till ett segregerat och ojämlikt samhälle eller till en förstörd miljö. Hållbar utveckling består av tre delar:

  • Ekologisk hållbarhet handlar om att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa.
  • Social hållbarhet handlar om att skapa ett stabilt samhälle där grundläggande mänskliga behov och rättigheter uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet handlar om att på lång sikt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Socialt entreprenörskap = hållbart entreprenörskap = samhällsentreprenörskap

Kan entreprenörskap kombineras med lärande för hållbar utveckling? Vi menar att det finns en självklar koppling mellan entreprenörskap och en hållbar utveckling. I företagsvärlden arbetar man med CSR, Corporate social Responsibility samtidigt som det dyker upp allt fler exempel inom området socialt entreprenörskap (även kallat hållbart entreprenörskap eller samhällsentreprenörskap). Skillnaden mellan CSR och socialt entreprenörskap är att den sociala entreprenören utvecklar en innovativ och eventuellt affärsmässig lösning utifrån ett socialt eller ekologiskt problem, medan ett traditionellt företags CSR-arbete ofta införs i en redan existerande verksamhet.

Socialt entreprenörskap kan bedrivas i företagsform, där vinsten helt eller delvis återinvesteras i att utveckla verksamheten, eller som en organisation, förening, stiftelse eller som ett nätverk. Den sociala entreprenören skapar samhällsnytta och även om han/hon inte drivs av att tjäna pengar, så är ekonomisk hållbarhet en förutsättning för att fortsätta bidra till en bättre värld.

Unga Sociala Entreprenörer vill uppmuntra elever till projekt som handlar om en hållbar utveckling, såväl ekologiskt som socialt inriktade. Vi tror att socialt entreprenörskap passar alla som vill bli en förändringsagent för en bättre värld.