Kreativ matematik- och tekniktävling i Daejeon

Idag gick 4D Frames årliga tävling av stapeln vid det nationella vetenskapsmuseet i Daejeon i Sydkorea. Cirka 1200 barn och ungdomar deltog, från förskolan till gymnasiet. De flesta av deltagarna kommer från Sydkorea men några kom i år även från Kina.

Tävlingsdagen inleddes med en invigning. Därefter tågade deltagarna under applåder in i den sal som tävlingen skulle hållas i och satte sig på sina platser för att invänta klartecken för att få börja.

Deltagarna arbetar under tävlingen i par och ett av bedömningskriterierna är samarbete. Varje deltagande par får en beskrivning av det uppdrag som de ska utföra och en plastpåse med 4D Frames material att använda för att lösa uppgiften. Uppdragen är olika beroende på deltagarnas ålder och har även olika svårighetsgrad. Ett av dagens uppdrag var exempelvis att bygga en modell av en lekplats, ett annat att ta fram en konstruktion på temat rörelse genom vind. Bedömningsunderlaget skiljer sig en del åt beroende på vilken åldersgrupp som ska bedömas. Något som dock premieras inom alla åldersgrupper är kreativa lösningar.

Barnen fick mellan 30 och 90 minuter på sig att bygga en konstruktion utifrån det material de hade till sitt förfogande. Därefter bedömde ett antal domare konstruktionerna och valde ut de som ansågs hålla högst kvalitet utifrån såväl en teknisk synvinkel som utifrån kreativitet och design. Unga Sociala Entreprenörer ingick i den domargrupp som hade i uppgift att bedöma deltagarna i åldrarna 10-12 år.

Dagen avslutades med en prisutdelning där de främsta i varje tävlingsklass fick ta emot priser från scenen i museets aula.

 

 

I Sydkorea med Nordic 4D Frame

Mellan den 21 och 28 oktober har Unga Sociala Entreprenörer fått möjlighet att följa med på en studieresa till Sydkorea. Resan arrangeras av Nordic 4D Frame som är distributör i Sverige till 4D Frame, ett koreanskt företag som erbjuder ett pedagogiskt material som kan användas i exempelvis matematik-, NO- och teknikundervisningen. Eller varför inte hemma för skojs skull? Materialet består av plaströr som kan sättas ihop på olika sätt och forma alltifrån geometriska figurer till DNA-molekyler och drakar.

De första två dagarna har vi tillbringat i huvudstaden Seoul där vi bland annat har besökt 4D Frames lokaler och fått en guidad tur i staden. Resan fortsätter nu till Suncheon, en så kallad ”grön stad” som ligger i södra delen av Sydkorea. Vi återkommer med fler blogginlägg under de kommande dagarna.

Entreprenöriellt lärande på Skogshagaskolan

Under läsåret 2013/2014 har Unga Sociala Entreprenörer vid tre tillfällen utbildat en grupp F-6-lärare på Skogshagaskolan i Västervik. Syftet med utbildningstillfällena har varit att tydliggöra vad entreprenöriellt lärande är och hur lärarna kan tillämpa detta förhållningssätt i sin undervisning.

Det första tillfället, som ägde rum i september 2013, inleddes med en föreläsning för samtliga lärare på skolan. Därefter fick en mindre grupp lärare möjlighet att ta fram förslag på hur de skulle kunna arbeta med entreprenöriellt lärande. Vid det andra tillfället ägnades en del av tiden åt att utveckla förslagen. En del av tiden ägnades även åt att titta på vilka möjligheter och hinder för entreprenöriellt lärande som finns på skolan.

För en vecka sedan ägde det sista utbildningstillfället rum. I samband med det fick lärarna göra en kartläggning av vad de har gjort under läsåret som skulle kunna klassificeras som entreprenöriellt lärande. De fick även diskutera vad de vill vårda och bevara framöver, vad de vill se mer av, vad de behöver se upp med och vad de behöver sluta helt med. Som en avslutning fick de beskriva vad de såg framför sig att det entreprenöriella lärande kommer att leda till genom att ta fram två målträd. Vi pratade även om hur man kan koppla det entreprenöriella lärandet till lärande för en hållbar utveckling.

De exempel som presenterades av lärarna vid det sista tillfället var alltifrån större projekt till exempel på hur man kan använda det entreprenöriella lärandet i samband med den dagliga undervisningen. En lärare har under läsåret genomfört ett projekt kring barnkonventionen där eleverna bland annat har fått utforma egna projekt. En annan lärare har arbetat med en engelsk pjäs där eleverna har fått ett stort inflytande och har fått ta ett stort ansvar för alltifrån scenografi till pjäsens innehåll. En tredje lärare beskrev hur hon använde sig av ett entreprenöriellt förhållningssätt i samband med att en elev skulle packa sin ryggsäck inför en utflykt. Istället för att som så många gånger tidigare berätta för eleven vad han skulle ha med sig så hade läraren bett honom att tillsammans med henne resonera sig fram till vad som borde finnas med i ryggsäcken. Att vända på det och överlämna en stor del av problemlösningen till eleverna är även något som andra lärare har tillämpat under året. Eller som en lärare uttryckte det: ”Ställ frågor istället för att svara på frågor”. Eleverna har också på ett annat sätt fått vara delaktiga i olika former av arrangemang som tidigare har organiserats av i första hand lärarna, såsom öppet hus och en innebandyturnering.

Under det sista tillfället diskuterade vi huruvida det entreprenöriella lärandet handlar om att ge eleverna helt fria tyglar eller om det fortfarande behövs ramar. Lärarna var överens om att det fortfarande behövs vissa ramar, något som Unga Sociala Entreprenörer håller med om. Entreprenöriellt lärande innebär inte att läraren ska abdikera som lärare utan snarare skapa förutsättningar så att eleverna kan utveckla det som brukar beskrivas som entreprenöriella förmågor: att ta initiativ, att ta ansvar, att omsätta idéer till handling, nyfikenhet, självtillit, kreativitet, mod att ta risker, att fatta beslut samt att kommunicera och samarbeta.

För att uppnå detta behövs läraren i allra högsta grad även om det ibland innebär att man som lärare behöver ändra sitt förhållningssätt till undervisningen och gentemot eleverna. Samtidigt arbetar många lärare redan idag entreprenöriellt även om de inte definierar sitt arbete på det sättet. Det entreprenöriella lärandet är med andra ord inget nytt fenomen. Det är något som många lärare har arbetat med under en lång tid men som skulle behöva förstärkas och förtydligas. Skogshagaskolan är ett bra exempel på detta.

 

ESD – Call for Action

I år avslutas FN:s decennium för lärande för hållbar utveckling (Education for Sustainable development = ESD) som har pågått mellan 2005 och 2014. Med anledning av det och med anledning av det kommande FN-mötet kring lärande för hållbar utveckling i Aichi-Nagoya i Japan den 10-12 november, anordnades i tisdags en konferens i Uppsala på temat ESD – Call for Action.

Vid konferensen deltog såväl lärare, skolledare och forskare som representanter från ideell och privat sektor. Fokus låg på att i mindre grupper diskutera vilket genomslag lärande för hållbar utveckling har haft i Sverige under de senaste tio åren och formulera rekommendationer till mötet i Aichi-Nagoya. Under förmiddagen fick vi som deltog även möjlighet att lyssna på olika perspektiv kring detta och på eftermiddagen ordnades en paneldebatt. Bland annat presenterades en rapport som Anders Jidesjö vid Linköpings universitet har tagit fram kring hur lärande för hållbar utveckling har implementerats i Sverige.

Unga Sociala Entreprenörer förde vid gruppdiskussionerna fram vikten av att koppla ihop lärande för hållbar utveckling med entreprenöriellt lärande för att undervisningen kring hållbarhetsfrågor ska fokusera på möjligheterna snarare än på problemen. Fokus på möjligheterna var även något som John Holmberg från Chalmers tekniska högskola tog upp under sin presentation i samband med förmiddagspasset då han pratade om utmaningsdriven innovation. Han pratade i samband med detta om olika faser som man går igenom när man börjar titta närmare på de hållbarhetsutmaningar som vi står inför. Han menade att det är viktigt att gå från sorgefasen till den kreativa fasen för att komma vidare från problemen till lösningarna.

Bland de rekommendationer som togs fram under dagen fanns bland annat en tydlig önskan att politiker ska börja engagera sig mer när det gäller implementeringen av lärande för hållbar utveckling. Även skolledningarna uppfattades av många av deltagarna som alltför dåligt insatta och ointresserade av att driva implementeringsarbetet framåt. Många efterfrågade en nationell handlingsplan och det fanns även en tydlig önskan om fortbildning för såväl lärare som exempelvis skolledare.

De förslag som kom fram under dagen kommer nu att bearbetas och bli en del av de rekommendationer som Sverige kommer att skicka med till FN-mötet i Aichi-Nagoya. Den 27 augusti kommer ytterligare ett seminarium att äga rum, denna gång på Rosenbad. Då är förhoppningen att fler politiker ska komma men även representanter från de grupper som fanns på plats i tisdags. Unga Sociala Entreprenörer ser fram emot att följa det fortsatta arbetet!

För mer information om lärande för hållbar utveckling, se exempelvis SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development).

we_change 2014

I måndags var Unga Sociala Entreprenörer på plats när projektet we_change höll sitt kvällsseminarium i Stockholm på temat ”ungas förändringskraft”. På plats fanns även representanter från såväl privat som offentlig och ideell sektor.

we_change är ett projekt som sedan ett par år tillbaka drivs av Ungdomar.se. Tidigare år har det i första hand riktat sig till gymnasieelever men i år har även lärare och annan skolpersonal som arbetar på gymnasiet varit en målgrupp. Det har därför bland annat tagits fram en lärarsajt där lärare kan hitta material och inspiration till sin undervisning. Lärarna har även fått möjlighet att ta del av kompetensutveckling i samband med en specifik lärarturné.

Målsättningen med projektet är att inspirera eleverna och öka deras förståelse för hållbar utveckling. Samtidigt vill man göra det lättare för lärare och annan skolpersonal att arbeta med dessa frågor.

Under 2014 har projektet besökt sju svenska städer: Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle, Falun, Lidköping och Linköping. Flera tusen elever har deltagit i de events som har anordnats i de olika städerna och hundratals lärare har fått ta del av kompetensutveckling kring lärande för hållbar utveckling och entreprenörskap. I varje stad har det även anordnats ett kvällsseminarium dit såväl privata som offentliga och ideella aktörer har bjudits in. Det var ett av dessa seminarier som Unga Sociala Entreprenörer deltog vid i måndags.

Under kvällen fick vi som hade kommit dit möjlighet att till en början lyssna till två av inspiratörerna från turnén, Milad Mohammadi och Sofia Lindman. Vi fick därefter möjlighet att lyssna till en ungdomspanel bestående av Dana Pourkomeylian (grundare av U.T.O.P.I), Victor Ganguly (social entreprenör) samt Emma Nykvist (aktiv i Greenpeace). Avslutningsvis fick vi även ställa frågor till en panel bestående av representanter från fyra av de organisationer (Coca-Cola, Myrorna, Fortum och IKEA) som har varit involverade i årets turné.

Unga Sociala Entreprenörer hoppas att det här initiativet får leva kvar i ytterligare flera år. Det är ett initiativ som behövs av den anledningen att det ger fler lärare möjlighet att integrera hållbarhetsfrågorna i sin undervisning. Men det är kanske framför allt ett initiativ som behövs av den anledningen att det ger eleverna en hoppfull bild av framtiden, en framtid där de som individer och tillsammans med andra kan göra skillnad.

 

Milad Mohammadi föreläser under we_change 2013.

Klicka på bilden för att se Milad Mohammadi föreläsa under we_change 2013.

 

Projektet DIALOGUE

Bild 1 - 9 april 2014Igår kväll höll Unga Sociala Entreprenörer en workshop på temat socialt entreprenörskap. Workshopen hölls i Subtopias lokaler i Alby i Stockholm och är en del av ett större projekt som går under namnet DIALOGUE.

DIALOGUE riktar sig i första hand till personer i åldrarna 18-35 år. Under 2014 kommer man att genomföra 8-10 workshops med syftet att inspirera till socialt entreprenörskap. Det har även skapats en webbplatform där deltagarna kan registrera sig och få tillgång till vidare coachning och stöttning. I slutet av året kommer två av deltagarna att få tillgång till stöd för uppstart av sina idéer.

DIALOGUE är EU-finansierat och bedrivs i fem olika länder: Sverige, Italien, Rumänien, Frankrike och Spanien. I Sverige är det organisationen Makalösa Föräldrar som har det huvudsakliga ansvaret för projektet. De samarbetar i sin tur med olika organisationer i samband med genomförandet, däribland Unga Sociala Entreprenörer.

Vid gårdagens workshop närvarade 17 personer i olika åldrar. Vissa hade redan en idé eller en vision med sig när de kom medan andra kom dit för att de var nyfikna på vad socialt entreprenörskap är. Under kvällen gick vi igenom olika aspekter av det sociala entreprenörskapet och deltagarna fick även möjlighet att ta fram egna idéer.

Vad det blir av alla idéer i slutänden kan vi än så länge bara fantisera om. Det vi redan nu kan konstatera är att tre timmar går otroligt fort när man befinner sig tillsammans med många engagerade och kreativa människor. Gårdagen lämnade också efter sig stora förhoppningar inför framtiden.

Panelsamtal kring ”Humaniora som entreprenörskap”

För lite drygt en vecka sedan, den 13 mars, deltog Unga Sociala Entreprenörer i ett panelsamtal kring ”Humaniora som entreprenörskap”. Panelsamtalet ägde rum under arbetsmarknadsdagen Hybrid, en arbetsmarknadsdag för humanister och teologer vid Lunds universitet.

En del av samtalet kretsade kring en bredare definition av entreprenörskap. En definition som ser entreprenörskap som något mer än att driva företag. En definition där entreprenörskap snarare ses som ett förhållningssätt till det vi gör och hur vi gör det.

Den bredare definitionen stämmer väl överens med hur det entreprenöriella lärandet beskrivs av Skolverket. Att vara entreprenöriell handlar om att vara nyfiken, att ha tillit till sig själv, att vara kreativ och att ha mod att ta risker. Det handlar om att kunna fatta beslut, kommunicera och samarbeta samt att kunna ta tillvara möjligheter och förändringar för att utveckla och skapa värden. Det är dessa förmågor som det är tänkt att eleverna ska utveckla genom det entreprenöriella lärandet.

Alla som utvecklar entreprenöriella förmågor kommer inte att bli företagare. Det är heller inte det som är meningen. Meningen är snarare att möjliggöra för att nya företag startas samtidigt som redan etablerade företag och andra organisationer får ta del av de entreprenöriella förmågor som framtidens medarbetare utvecklar.

På samma sätt handlar inte ”humaniora som entreprenörskap” i första hand om att humanister och teologer vid Lunds universitet ska starta företag. Snarare handlar det om att stärka deras möjligheter att på egna villkor bidra till samhället.

EY Entrepreneur Of The Year

Igår gick finalen av EY Entrepreneur Of The Year av stapeln i samband med en galamiddag i Blå hallen i Stockholms stadshus. Unga Sociala Entreprenörer var tillsammans med drygt 800 andra personer på plats för att följa finalen. Vi passade även på att samla på oss en hel del inspiration inför ett spännande 2014.

Under kvällen delades fyra priser ut: Årets kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott, Bästa internationella tillväxt och Entrepreneur Of The Year.

Årets kvinnliga stjärnskott tilldelades Barbara Bergström från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (IES) medan  Årets manliga stjärnskott gick till Johan Hedberg från CLX Networks. Priset Bästa internationella tillväxt delades ut av SEB och gick till Anders Ström som är grundare av Unibet plc.

Den stora höjdpunkten under kvällen var dock då Prins Daniel delade ut priset till vinnaren av kategorin Entrepreneur Of The Year. Priset gick till Erik Arpi från Aktiebolaget Pictura som erbjuder hälsnings- och säsongskort till hela världen. Företaget är det dominerande kortförlaget i Skandinavien. Eftersom Entrepreneur Of The Year är en världsomspännande tävling kommer Erik Arpi att representera Sverige vid världsfinalen i Monte Carlo senare i vår.

Tidigare under dagen igår hölls även ett seminarium där bland annat förutsättningarna för entreprenörskap i Sverige diskuterades. I samband med dessa diskussioner lyftes skolans roll fram. Bland annat betonades vikten av att barn och ungdomar får möjlighet att träna på att vara entreprenöriella i skolan och att kompetenser som behövs för att bli en framgångsrik entreprenör värderas på ett annat sätt än vad de gör i dagens skolsystem. Dessa tankar stämmer väl överens med de mål som är kopplade till det entreprenöriella lärandet. De grundläggande förutsättningarna för en förändring finns med andra ord men vi på Unga Sociala Entreprenörer tror att det kommer att krävas ett långsiktigt arbete för att föra in dessa tankar i den dagliga undervisningen. Det är också först då som vi kommer att se en verklig förändring.

Spännande projekt på Skogshagaskolan under hösten

I förra veckan gick startskottet för ett spännande samarbete mellan Unga Sociala Entreprenörer och Skogshagaskolan i Västervik. Under hösten ska lärarna på skolan stärka sin kompetens inom området entreprenöriellt lärande med ett extra fokus på hur man kan kombinera entreprenöriellt lärande med lärande för en hållbar utveckling. Unga Sociala Entreprenörer kommer att vara med och stötta skolan i den processen.

Som ett första steg anordnades i förra veckan en utbildningsdag för lärarna. Dagen inleddes med en introduktion till vad entreprenöriellt lärande och lärande för en hållbar utveckling innebär och hur man kan arbeta med dessa. Efter lunch fick ett antal lärare vara med i en idéprocess där de fick ta fram egna idéer kring hur de skulle kunna arbeta mer entreprenöriellt. Idéprocessen resulterade i ett tiotal idéer som lärarna nu kommer att vidareutveckla på egen hand.

Den 28 oktober kommer Unga Sociala Entreprenörer att komma tillbaka till skolan för att följa upp arbetet med idéerna och för att stötta lärarna i att komma vidare i processen. Målet är att ett antal konkreta projekt ska genomföras under året och att lärarna även ska utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt till sin undervisning.

Och för er som har svårt att säga entreprenöriellt lärande utan att staka er så genererade utbildningsdagen en lösning även på det problemet. Begreppet går numera under förkortningen EPL.

Socialt entreprenörskap på Vittragymnasiet i Sickla

För tredje året i rad höll Unga Sociala Entreprenörer idag en föreläsning på Vittragymnasiet i Sickla för elever i årskurs 3 på temat socialt entreprenörskap. Skolan, som lägger stort fokus vid påverkan och engagemang, är en skola som vi har samarbetat med sedan vi startade vår verksamhet för drygt två år sedan. Eleverna där har sedan flera år tillbaka, bland annat inom ramen för sina projektarbeten, arbetat med olika typer av sociala entreprenörskapsprojekt.

Några exempel på projekt som eleverna genomförde under förra läsåret är:

  • Stadsplaneringsförslag för Marcusplatsen – En elev tog, med utgångspunkt i Nacka kommuns vision om Marcusplatsens utveckling och kommunens mål för hållbar utveckling, fram ett eget förslag för Marcusplatsens framtid.
  • Jag vet vem jag är – En elev som under gymnasiet genomgått ett könsbyte valde att i sitt projektarbete dokumentera den processen. Han har även skrivit en bok om tiden från barndomen fram till idag.
  • Tjuvjakt på exotiska djur – En elev skrev en uppsats om tjuvjakt på exotiska djur.
  • Poetisk vernissage – En elev arrangerade en poetisk vernissage på folkets hus i Fisksätra. Syftet var dels att väcka intresse för poesi hos unga, dels att visa att man som ung kan göra sin röst hörd genom flera olika medier.

Under det kommande läsåret kommer det bland annat att vara möjligt för ekonomistudenterna i årskurs 3 att driva företag med hållbarhetsinriktning inom ramen för Ung Företagsamhet.

Vi på Unga Sociala Entreprenörer ser fram emot att få fortsätta att följa arbetet på skolan!